​Stichting Inlichtingenbureau start pilot KvK

Stichting  Inlichtingenbureau start in samenwerking met enkele gemeenten een pilot waarin gegevensuitwisseling met de Kamer van Koophandel (KvK) plaatsvindt. Dit om inzichtelijk te maken welke burgers tijdens hun uitkeringsperiode inkomsten als zelfstandige hebben ontvangen.

Het is de primaire taak van het Inlichtingenbureau om gemeenten te ondersteunen bij de controle op rechtmatigheid tijdens de uitkeringsperiode. Om de status van een bijstandsgerechtigde zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen maakt het Inlichtingenbureau gebruik van verschillende bronnen.

Omdat de KvK alle inschrijvingen van startende bedrijven registreert in het handelsregister, dient de KvK naar verwachting als belangrijke nieuwe bron. Het Inlichtingenbureau en de KvK starten daarom in samenwerking met de afdeling ‘Bijzonder Onderzoek’ van de gemeente Rotterdam, Gouda, Emmen, Tilburg en Enschede een pilot. Hier wordt onderzocht wat de meerwaarde is van gegevens over zelfstandigen die tijdens de uitkeringsperiode inkomsten vergaren.

Wat leveren de gegevens naar verwachting op?

Ontvang je als burger een uitkering en start je een bedrijf door je in te schrijven in het handelsregister? Dan geldt de verplichting dat een burger dit altijd meldt bij de gemeente. Het kan namelijk betekenen dat iemand naast zijn uitkering inkomsten heeft als zelfstandige en er mogelijk geen en-/of minder recht is op een uitkering. Deze gegevens kunnen preventief fraude voorkomen en zorgen ervoor dat gemeenten achteraf geen extra werkzaamheden hoeven te verrichten.

Naast dat inzichtelijk wordt of iemand tijdens de uitkeringsperiode inkomen heeft ontvangen als zelfstandige, kan de informatie van de KvK ook breder worden toegepast op de gemeentelijke dienstverlening. Zo kunnen de gegevens als extra informatie worden gebruikt bij het bepalen van het recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en-/of bijzondere bijstand. Ook wordt in het kader van het product bijstandsdebiteuren duidelijk of iemand met een gemeentelijke schuld tijdens zijn uitkeringsperiode stond ingeschreven in het handelsregister van de KvK.

Wat onderzoekt het Inlichtingenbureau tijdens de pilot?

Om inzicht te krijgen in de meerwaarde van KvK gegevens onderzoekt het Inlichtingenbureau het volgende:

 • Of er sprake is van bekende of onbekende KvK inschrijvingen van bijstandsgerechtigden;
 • Of bijstandsgerechtigden met een onbekende KvK inschrijving mogelijk niet opgegeven inkomsten als zelfstandige hebben ontvangen en  dit derhalve tot aanpassingen in de uitkering en-/of waarschuwing van de schending van informatieplicht leidt;
 • Welke gegevenscomponenten van belang zijn voor het leveren van gegevens over KvK inschrijvingen van bijstandsgerechtigden;
 • Welke gegevens gefilterd moeten worden en hoe een toekomstig KvK signaal er uit moet zien;
  NB: Dit gebeurt in goed overleg met pilotgemeenten.
 • Welke tags aan signalen meegegeven kunnen worden om signalen eenvoudig interpreteerbaar te maken voor sociale diensten.

Planning en oplevering van de resultaten

 • In maart levert het Inlichtingenbureau  aan de KvK de BSN’s van alle bijstandsgerechtigden binnen de deelnemende pilotgemeenten;
 • In april levert de KvK een bestand retour met alle KvK inschrijvingen van bijstandsgerechtigden en levert het Inlichtingenbureau de gegevens in bestandsformaat aan de deelnemende gemeenten; 
 • Tot 1 augustus 2018 onderzoeken de pilotgemeenten de opgeleverde signalen en rapportages, waarna terugkoppeling plaatsvindt aan het Inlichtingenbureau;   
 • N.a.v. van de evaluatie stelt het Inlichtingenbureau eind 2018 een eindrapport op met alle bevindingen aangaande de pilot KvK.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met Alex Tamminga, accountmanager van Stichting Inlichtingenbureau.