​Stichting Inlichtingenbureau gaat internationaal

Sinds enkele jaren is het Inlichtingenbureau met België in gesprek over de mogelijkheid om tussen beide landen gegevens uit te wisselen. Op 9 april tekenen de staatssecretarissen de uitwisselingovereenkomst tussen beide landen. Dit betekent het startsein van een pilot waarin Nederland en België gegevens zullen uitwisselen om grensoverschrijdende fraude van sociale zekerheid tegen te gaan.

Gegevensuitwisseling via RINIS en de Belgische Kruispuntbank

De basis voor de gegevensuitwisseling tussen beide landen ligt in het handhavingsverdrag dat sinds 2014 door zowel het Nederlandse als Belgische parlement is goedgekeurd. Door de goedkeuring van het verdrag is het mogelijk om de gegevensuitwisseling te testen via RINIS, Routerings Instituut  (Inter)nationale Informatiestromen, en de Belgische Kruispuntbank.

In eerste instantie test het Inlichtingenbureau of bijstandscliënten in België inkomsten uit arbeid of inkomsten uit een uitkering hebben. De identificatie van personen zonder Burgerservicenummer (BSN) is tijdens deze pilotfase een van de belangrijkste doelstellingen. Dit omdat er geen overstijgend internationaal identificatienummer bestaat zoals het BSN. De identificatie vindt daarom plaats op basis van verschillende persoonsgegevens –met name op basis van ‘naam, adres, woonplaats (NAW)’. Daarnaast is het beproeven van de infrastructuur van belang.

Extra controle op omstandigheden die het recht op bijstand bepalen

In het geval van positieve pilot-resultaten willen wij de gegevensuitwisseling op dezelfde manier vormgeven als de rechtmatigheidssignalen van het product rechtmatigheidscontrole. Dit betekent dat het Inlichtingenbureau in samenwerking met de Belgische Kruispuntbank omstandigheden controleert die mogelijk van invloed zijn op het recht van bijstand. Vooral gemeenten in de grensstreek hebben belang bij deze informatiedienst. Dit omdat het vermoeden bestaat dat er bijstandscliënten zijn die in België een baan hebben zonder dit aan de sociale dienst in Nederland te melden.

Wanneer start de pilot?

Het inlichtingenbureau zal begin mei met een reeds geselecteerde groep gemeenten de eerste gegevens uitwisselen. Op het gebied van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling is dit een mooie eerste case voor verdere Europese samenwerking. Op politiek niveau vinden er al besprekingen plaats met Duitsland om tot een soortgelijk project te komen. Daarnaast is er Europees ook al aandacht voor gelijksoortige projecten. In dit laatste geval kijkt men vooral naar de mogelijkheid om gegevens bij te houden volgens een Europees sociaal identificatienummer.

Voor nu staat eerst de pilot met België op de planning. In samenwerking met de test-gemeenten evalueren wij de uiteindelijke resultaten. Zodra de uitkomst bekend is informeren wij u via een bericht op onze website. 

Contact

Heeft u vragen over de pilot met België? Neem dan contact op me David Stoll, productmanager van het Inlichtingenbureau.
M. dstoll@inlichtingenbureau.nl
T. 06 527 49 738